Sử dụng HTML và CSS để tạo một Profile Card

7

Chào các bạn, trong một bài viết gần đây tôi có chia sẻ với các bạn một mẫu Profile Card khá ấn tượng được thực hiện bằng HTML và CSS. Trong bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục đến với các dòng Code CSS và HTML để thực hiện một mẫu khác cũng không kém phần hấp dẫn.

Sử dụng HTML và CSS để tạo một Profile Card sử dụng html và css - Sử dụng HTML và CSS để tạo một Profile Card
Sử dụng HTML và CSS để tạo một Profile Card

Sử dụng HTML và CSS để tạo một Profile Card

Profile Card lần này có bố cục khác với lần trước nhưng trên thực tế chúng không khác nhiều trong Code. Các bạn có thể tự kiểm tra ngay bên dưới.

Đầu tiên chúng ta cũng sẽ thiết lập thẻ DIV để định hình:

<!-- Trong đoạn Code này, bạn có thể thay đổi các chi tiết (tên riêng của bạn, của riêng bạn avatar vv), nhưng không làm thay đổi cấu trúc cơ bản! -->

<aside class="profile-card">
 
 <header>
  
  <!-- day la avatar -->
  <a href="http://laivanduc.com">
   <img src="http://www.laivanduc.com/wp-content/uploads/2015/07/Profile-Lai-Van-Duc.jpg">
  </a>

  <!-- ten cua ban -->
  <h1>Lại Văn Đức</h1>
  
  <!-- Cong viec,nghe nghiep -->
  <h2>Web Developer</h2>
  
 </header>
 
 <!-- Gioi thieu ve ban -->
 <div class="profile-bio">
  
  <p> Tôi là một nhà phát triển web. Tôi chủ yếu làm việc với PHP, HTML, CSS, JS và WordPress trên ..<b> Internet.</b><br><br>
   Tôi cũng làm việc tốt với Photoshop, Corel Draw, After Effects và vài thứ khác.</p>
  
 </div>
 
 <!-- Lien ket mang xa hoi cua ban-->
 <ul class="profile-social-links">
  
  <!-- twitter - el clásico -->
  <li>
   <a href="http://twitter.com/">
    <img src="http://www.laivanduc.com/wp-content/uploads/2015/07/Twitter.png">
   </a>
  </li>
  
  <!-- Dia chi google + cua ban -->
  <li>
   <a href="https://plus.google.com/u/0/118260931574775251745/posts">
    <img src="http://www.laivanduc.com/wp-content/uploads/2015/07/Google-.png">
   </a>
  </li>
  
  <!-- Dia chi Facebook cua ban-->
  <li>
   <a href="http://facebook.com">
    <img src="http://www.laivanduc.com/wp-content/uploads/2015/07/facebook.png">
   </a>
  </li>
  
  <!-- Ban co the them hoac bot mang xa hoi tai day -->
  
 </ul>
 
</aside>
<!-- Chi co vay thoi !-->

Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng CSS. Do đoạn Code khá dài, tôi đã thu gọn lại. Các bạn bấm vào để hiển thị.

/* Roi - Bat dau css de >>> */

/************
* Imports 
*************/
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,300);

/************
* Variables 
*************/

/* Colors */
$white : #FFFFFF;
$red  : #D72B37;
$gray : #2D2D2D;

/* Layout */
$width : 350px;

/************
* Mixins
*************/
@mixin border-shadow-box($w,$h,$border-radius,$background-color,$padding) {
 width: $w;
 height: $h;
 border-radius: $border-radius;
 background-color: $background-color;
 padding: $padding;
 box-shadow: 0px 0px 2px 1px rgba(0,0,0,0.1);
 margin: 0 auto;
}
/************
* Styles
*************/

body{
 background-image: url(http://www.laivanduc.com/wp-content/uploads/2015/07/[email protected]); 
 font-smoothing: antialiased;
 font-family: Roboto,sans-serif; 
}

.profile-social-links, .profile-bio {
 transition: height 1s ease-in;
}

aside{
 width: $width;
 height: 100%;
 margin: 110px auto 0 auto;
 header{
  height: 200px;
  a{
   opacity: 0;
   width: 100%;
   height: auto;
   display: inline-block;
   animation: opacity-translate 1s ease-out 3.2s forwards;
   img { 
    padding: 10px;
    width: 60%;
    height: auto;
    margin: 4% 18%;
    border-radius: 50%;
    background: $red;
   } 
  }
  h1{
   opacity: 0;
   color: $gray;
   transform: translate3d(0,-160px,0);
   text-align: center;
   animation: fade .5s ease-out 4.5s forwards;
  }
  h2{
   opacity: 0;
   color: $gray;
   transform: translate3d(0,-172px,0);
   text-align: center;
   font-size: 17px;
   font-weight: 300;
   animation: fade .5s ease-out 5s forwards;
  }
  &:before{
   content: "Hi!";
   color:$white;
   text-align: center;
   width: 100px;
   height: 100px;
   margin-top: 25px;
   font-size: 40px;
   display: block;
   opacity: 0;
   animation: hi 2.9s cubic-bezier(1,.15,.96,.95) forwards;
  }
  @include border-shadow-box(0px,0px,50px,$red,0px);
  position: relative;
  z-index: 5;
  transform: translate3d(0,100x,0);
  animation: grow 3s cubic-bezier(.88,.32,.81,.96) forwards;
 }
 .profile-bio {
  @include border-shadow-box(310px,'auto',10px, $white,20px);
  color: $gray;
  opacity:0;
  transform: translate3d(0,-60px,0);
  transition: opacity .7s ease-out , transform .4s ease-in;
  z-index: 1;
 } 
 .profile-social-links {
  position:absolute;
  height: 50px;
  top: 28px;
  opacity: 1;
  li{
   @include border-shadow-box(60px,60px,60px,$white,0px);
   display: inline-block;
   text-align: center;
   margin: 0 13px;
   opacity:0;
   img{
    width: 60%;
    margin: 19% auto;
    height: auto;
   }
   &:nth-child(1){
    transform: translate3d(100px,150px, 0);
    animation: translate-social-1 .3s ease-out 5.8s forwards;
   }
   &:nth-child(2){
    transform: translate3d(0px,150px, 0);
    animation: translate-social-2 .3s ease-out 6s forwards;
   }
   &:nth-child(3){
    transform: translate3d(-100px,150px, 0);
    animation: translate-social-3 .3s ease-out 6.2s forwards;
   }
  }
 }
 &:hover{
  .profile-bio{
   opacity:1;
   transform: translate3d(0,170px,0);
  }
 }
}


/************
* Animations
*************/

@keyframes translate-social-1{
 to{
  opacity:  1;
  transform: translate3d(-23px, 80px, 0);
 }
}

@keyframes translate-social-2{
 to{
  opacity:  1;
  transform: translate3d(0px, 30px, 0);
 }
}

@keyframes translate-social-3{
 to{
  opacity:  1;
  transform: translate3d(31px, 80px, 0);
 }
}

@keyframes hi{
 0%{
  opacity:  0;
 }
 5%{
  opacity:  1;
 }
 60%{
  opacity:  0;
 }
 99%{
  height:   100px;
  margin-top: 25px;
 }
 100%{
  height:   0px;
  margin-top: 0px;
 }
}

@keyframes opacity-translate{
 0%{
  opacity:  0;
  transform: translate3d(0,0,0);
 }
 100%{
  opacity:  1;
  transform: translate3d(0,-130px,0);
 }
}

@keyframes fade{
 0%{
  opacity: 0;
 }
 100%{
  opacity: 1;
 }
}

@keyframes shake{
 0%{
  transform: translate3d( -1px, 1px, 0), rotate(10deg);
 }
 100%{
  transform: translate3d( 1px, -1px, 0), rotate(-10deg);
 }
}

@keyframes grow{
 0%{
  opacity:    0;
  width:     0px; 
  height:     0px;
  border-radius: 50px;
 }
 15%{
  opacity:    1;
  width:     100px; 
  height:     100px;
  padding:    10px;
  border-radius: 100px;
 }
 20%{
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 }
 24%{
  transform:   translate3d(0,155%,0);
 }
 28%{
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 } 
 32%{
  transform:   translate3d(0,155%,0);
 } 
 34%{ 
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 } 
 38%{
  transform:   translate3d(0,155%,0);
 }  
 42%{
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 }  
 70%{ 
  width:     100px; 
  height:     100px;
  padding:    10px;
  border-radius: 100px;
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 }
 75%{
  width:      50px; 
  height:      50px;
  padding:     10px;
  border-radius:  50px;
  background-color: $red;
 }
 100%{
  width:      $width;
  height:      220px;
  border-radius:  10px;
  background-color: $white;
  transform:    translate3d(0,70%,0);
 }
}

Nếu bạn không biết phải làm thế nào để cho đoạn Code này chạy được thì xem bài viết này: Hướng dẫn sử dụng Code trên Blog Lại Văn Đức

Rồi, mời các bạn Demo ngay và luôn nhé:

Thông Báo: Laivanduc.com sẽ sớm bị đóng và mình có viết Blog mới tại Laivanduc.vn
+